WTD 2017
Pandayan Crayons

TPT #9: Pagkilala sa Kabutihan ng Bawat Bata

Ang bawat bata ay may likas na kabutihan. Tungkulin nating mga guro na tulungan silang kilalanin ito upang mahubog ng wasto ang kanilang pagkatao.  Kapag nakita natin na may ginawang kabutihan ang bata, pangalanan natin ang kabutihang ginawa niya para

TPT #8: Pagmasdan – Pag-isipan – Pagtakhan

Ang PPP ay isang paraan para magsanay ang mga batang gumamit ng pagmamasid bilang batayan ng malalim na pag-iisip at pagtatanong at pagbuo ng interpretasyon. Bagay itong gamitin bilang pambungad sa bagong lesson o konseptong tatalakayin. Maaring gumamit ng iba’t

TPT #7: WOOP

Habang inaanyayahan nating mangarap ng mataas ang ating mga estudyante kailangan gabayan din natin sila sa paggawa ng plano para makamit ang kanilang mga pangarap.  Si Dr. Gabrielle Oettingen at Dr. Peter Gollwitzer ay bumuo ng isang pamamaraan ng pagplano

TPT #6: Healthy Diet, Gawing Habit – FOR LIFE!

Ang sabi nila ang isang aksyon ay magiging kaugalian o habit kung gagawin mo ito ng sunod-sunod sa loob ng 21 araw. Ngayong Nutrition Month tulungan natin magkaroon ng healthy eating habits ang ating mga estudyante.  Pag-usapan natin ang tamang

TPT #5: Bawal Humindi

Ngayong pasukan mahalaga na positibo at mataas ang ating inaasahan sa mga estudyante. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang paniniwala ng guro tungkol sa kakayahan ng kanyang mga estudyante ang tumutulak para maging high achievers ang mga mag-aaral. Paano natin

TPT #4: Fixed Mindset vs. Growth Mindset

Palaisipan ngayong bakasyon: Ano ang pagkakaiba ng “fixed mindset” at ng “growth mindset” pagdating sa ating determinasyong magtagumpay? Ayon sa pananaliksik ni Carol Dweck may dalawang klaseng pananaw o pag-iisip ang tao. Ang taong may “fixed mindset” ay naniniwala na