TPT #8: Pagmasdan – Pag-isipan – Pagtakhan

Ang PPP ay isang paraan para magsanay ang mga batang gumamit ng pagmamasid bilang batayan ng malalim na pag-iisip at pagtatanong at pagbuo ng interpretasyon. Bagay itong gamitin bilang pambungad sa bagong lesson o konseptong tatalakayin.

Maaring gumamit ng iba’t ibang bagay sa PPP – larawan, artifact, video clip, chart, o maikling teksto. Mahalaga na pumili ng bagay na nakakatawag pansin at nakakaantig ng damdamin. Dapat maraming detalyeng pwedeng makita sa bagay. Maganda kung bago sa mga estudyante ang bagay at bukas ito sa maraming interpretasyon. Isang batayan sa pagpili ng bagay ay kung ikaw mismo ay naakit. Kaya mo bang pagmasdan ito ng ilang minuto at makapansin ng bagong detalye? May mga tanong bang nabubuo sa iyong isipan habang pinagmamasdan mo ito?

Ilahad ang bagay sa mga estudyante sa paraan na makikita nila ang lahat ng detalye. Pwedeng i-project sa screen o magkaroon ng isang malaking kopya na kita ng lahat o hatiin sa ilang grupo ang klase at bigyan ng kanya-kanyang kopya. Maglaan ng sapat na oras para sa tahimik na pagmamasid.

PAGMASDAN. Itanong sa mga estudyante kung ano ang kanilang napansin. Idiin na hindi interpretasyon ang iyong hinihingi sa bahaging ito ngunit kung ano lamang ang kanilang nakikita.

PAG-ISIPAN. Itanong sa mga estudyante kung ano sa tingin nila ang nagaganap. Gawing mas angkop ang tanong batay sa bagay na iyong ginamit. Halimbawa, “Anong interpretasyon ang pwede nating gawin batay sa ating napapansin?” Tulungan ang mga estudyanteng mag-isip ng malalim. Itanong: “Ano ang iyong nakita kaya mo nasabi iyan?” Sanayin gumamit ng katunayan ang estudyante tuwing bumubuo siya ng interpretasyon o opinyon.

PAGTAKHAN. Sa bahaging ito, itanong sa mga estudyante kung ano ang kanilang pinagtatakhan batay sa kanilang nakita at nabuong interpretasyon. Ipaliwanag na ang pagtataka ay ang mga mas malawak na tanong o isyu na nagmumula sa bagay na pinag-aaralan.

Para sa karagdagan pang kaalaman, pumunta lamang sa website ng Character Lab (https://characterlab.org/goal-setting). Merong mga videos at downloadable worksheets na magagamit na sanggunian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *