TPT #5: Bawal Humindi

Ngayong pasukan mahalaga na positibo at mataas ang ating inaasahan sa mga estudyante. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang paniniwala ng guro tungkol sa kakayahan ng kanyang mga estudyante ang tumutulak para maging high achievers ang mga mag-aaral. Paano natin mapapakita at mapapadama sa ating mga estudyante na naniniwala tayo na sila ay may kakayahan at mataas ang ating inaasahan sa kanilang performance? Isang konkretong pamamaraan ay ang technique na tinatawag na Bawal Humindi na galing sa libro na Teach Like a Champion 2.0: 62 Techniques that Put Students on the Path to College.

Mayroong mga estudyante na kapag tinawag mo para sumagot ay umiiling o nagkikibit balikat na lamang. Minsan dahil kapos tayo sa oras o ayaw nating mapahiya ang bata, pinapalagpas natin ito at pinapaupo ang bata. Madalas tuloy natatapos ang taon na pare-parehong estudyante ang sumasagot sa klase. Hindi maganda ang nabubuong classroom culture. Naiisip ng mga estudyante na pwede palang hindi sumubok at hindi sumagot pero kabaligtaran talaga ang gusto nating mangyari.

Sa technique na Bawal Humindi, sinisigurado natin na lahat ay mananagot para sa kanilang pagkatuto. Matutulungan din natin ang mga batang mahiyain na masanay sumagot at maging matagumpay sa harap ng kanilang mga kaklase. Isipin natin ang ganitong pangyayari sa classroom: Unang araw ng pasukan at binabalikan mo ang multiplication sa iyong hawak na klase sa Grade 4. Tinanong mo si Juan, “3 x 8 = ?” Bumulong si Juan, “Hindi ko alam,” nagkibit ng balikat, yumuko at umupo. Ano ngayon ang gagawin mo?

Gamitin ang Bawal Humindi. Tawagin si Maria para sagutin ang parehong tanong. Sagot ni Maria, “24.” Balikan mo ulit si Juan, “Ngayon ikaw naman ang sumagot. Ano ang 3×8 = ?” Mapipilitan ngayong sumagot si Juan. Hindi laging ganito kasimple ang mangyayari. May iba’t ibang paraan para saluhin ang pagtanggi ni Juan. Ang mahalagang tandaan sa paggamit ng technique na ito ay ipinapaalam mo sa mga estudyante na naniniwala ka sa kanilang kakayahang matuto at nararanasan nila na sumagot ng tama. Nagiging bahagi ng classroom culture ang sumubok at sumagot.

Nasa kabilang pahina ang apat na format ng Bawal Humindi technique. Ginawang comic strip ang bawat format upang higit na maipakita ang pamamaraang ginamit sa bawat isa.

Sanggunian: Lemov, D. (2015). Teach Like a Champion 2.0: 62 Techniques that Put Students on the Path to College. San Francisco: Jossey-Bass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *