TPT #4: Fixed Mindset vs. Growth Mindset

Palaisipan ngayong bakasyon: Ano ang pagkakaiba ng “fixed mindset” at ng “growth mindset” pagdating sa ating determinasyong magtagumpay? Ayon sa pananaliksik ni Carol Dweck may dalawang klaseng pananaw o pag-iisip ang tao.

Ang taong may “fixed mindset” ay naniniwala na ang bawat tao ay may kanya-kanyang galing na hindi na mababago. Naniniwala siya na may hangganan ang kanyang kakayahan sa isang bagay. Madali siyang sumuko sa harap ng pagsubok dahil iniisip niya na wala siyang galing sa larangan na iyon.

Ang taong may “growth mindset” naman ay naniniwala na mapag-aaralan ang mga bagay-bagay. Hindi siya natatakot sumubok. Alam niya na ang mga kabiguan ay pagkakataong matuto. Ayon din kay Carol Dweck, maaari namang baguhin ang pananaw ng isang tao. Suriin natin ang sarili nating pananaw dahil bilang guro, maari tayong maging daan o hadlang sa tagumpay ng mag-aaral. Maaaring mahawa ang mga estudyante sa ating pag-iisip.

Sanggunian: Dweck, C.S. (2006). Mindset. New York: Random House.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *