TPT #3: Positibong Pagpapalagay

Nababasa mo ba ang isip ng iyong mga estudyante? Alam mo ba talaga ang dahilan ng bawat kilos nila?

May mga batang makukulit, laging tumatayo o laging kinakausap ang katabi. Hindi nila ginagawa ito para sadyang inisin ka o galitin. Maaring kailangan pa nilang magsanay sa self-control o maari ring hindi nila alam ang dapat gawin. Sa halip na sabihin lamang na umupo nang mabuti, ilarawan mo at sabihing, “feet flat on the floor, back straight, and hands folded on top of the table.” Mas epektibo ang mahinahong paalala kaysa galit na pangangaral.

Halimbawa, hindi nagtataas ng kamay si Juan bago sumagot. Hindi pa nga tapos sa tanong, sumasagot na siya. Dalawa ang posibleng maging tugon. Alin kaya sa dalawa ang makapagpapabago sa kilos ni Juan?

Sa Tugon A, negatibo ang interpretasyon ng guro sa kilos ni Juan. Hindi man niya sabihin pero ang mensahe ng kanyang mga salita ay makasarili si Juan. Mapapahiya si Juan at maaaring hindi na siya mag-recite sa susunod o maaari siyang magalit at lalong hindi sumunod sa mga patakaran.

Sa Tugon B, positibo ang pagtanggap ng guro sa kilos ni Juan. Pinansin niya na masigla at masigasig si Juan. Tiniyak niya na tatawagin niya si Juan, sumunod lamang siya sa panuntunan. Sa ganitong paraan hindi mapapahiya si Juan at magiging mas masunurin sa hinaharap.

Kapag magulo o nanggugulo ang mag-aaral, maging positibo sa layunin ng pagtiyak sa mga dahilan ng kanyang ikinikilos. Kapag nakikita natin ang mabuting bagay sa alinmang sitwasyon, magiging payapa ang ating kalooban at makaiiwas tayo sa anumang suliranin at sa gayo’y makapanghihikayat pang magkaroon ng kooperasyon ang bawat isa.

Source: Bailey, R. A. (2001). Conscious discipline: 7 basic skills for brain smart classroom management. Oviedo, FL: Loving Guidance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *