TPT #10: Headline

Sa pamamaraang ito mapag-iisipan ng mabuti at matutukoy ng mag-aaral ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pinag-aaralan. Makikita ng guro kung naiintindihan ng mag-aaral ang ugnayan ng aralin sa pangkalahatang konsepto o big idea.

Ang Headline ay ginagamit bilang synthesis. Maari siyang gamitin pagkaraan ng isang aralin o pagkatapos matalakay ang isang libro o mapanood ang isang pelikula at iba pa.

Mga Hakbang:

1. Paghahanda. Itanong sa mga mag-aaral kung ano sa palagay nila ang mga tema o big ideas na nilalaman ng kanilang tinalakay na aralin.

2. Sumulat ng headline. Pasulatin ang mga mag-aaral ng headline para sa aralin na naglalaman ng mahahalagang bahagi o ideya na dapat matandaan. Pwedeng gawin ito na nag-iisa o may kasama.

3. Pagbabahagi. Pagkatapos magsulat ng headline, bigyan ng pagkakataong ibahagi ng mga mag-aaral ang ginawa sa kanilang mga katabi. Mahalaga na ipaliwanag nila ang dahilan ng kanilang pagpili ng headline na iyon. Paalalahanan ang mga mag-aaral na hindi ito paligsahan at pagalingan sa paggawa ng headline. Ang layunin ng pagbabahagi ay maunawaan ang iba’t ibang pananaw.

4. Pagpapalalim. Pagkaraan magbahagi sa katabi o maliliit na grupo, likumin ang mga nagawang headline. Anyayahan ang klase na tingnan ang kabuoan at maghanap ng magkakatulad o nagningibabaw na tema.

Sanggunian: Ritchhart, R., Church, M., Morrison, K., & Perkins, D. N. (2011). Making thinking visible: how to promote engagement, understanding, and independence for all learners. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *