[SP2018] Zumba Dance Competition for Teachers

Mga alituntunin sa paligsahan:

1. Mga gurong magmumula sa DepEd Division of Bulacan (8 grupo), Malolos (2 grupo), San Jose del Monte (3 grupo), at Meycauayan (2 grupo) ang magiging opisyal na mga entry.

2. Ang bawat grupo ay maaaring binubuo ng isa o higit pang paaralan na kakatawan sa dibisyon nila na may miyembrong hindi bababa sa dalawampu (20), at hindi hihigit sa dalawampu’t limang (25) katao.

3. Maaring magpatala mula ika-8 ng Enero hanggang ika-17 ng Pebrero, 2018 sa kahit saang sangay ng Pandayan Bookshop ang mga grupong nagnanais lumahok. Maaaring isang kinatawan na lamang ang magpapatala sa buong grupo.

4. Ang pagpapatala ng bawat grupo na lalahok ay nagkakahalaga ng dalawandaang piso (P200.00).

5. Sa araw ng pagpapatala, dalhin at ipasa ang mga sumusunod:

  • Bonafide certificate ng bawat miyembro ng grupo na magpapatotoong ang guro ay kasalukuyang nagtuturo sa paaralang kanyang kinabibilangan
  • Photocopy ng faculty ID ng bawat miyembro ng grupo
  • Medical certificate ng bawat miyembro ng grupo

6. Lalagda ang bawat miyembro ng grupo sa waiver na ibibigay ng Pandayan Bookshop na naglalaman ng mga alituntunin at panuntunan ng paligsahan.

7. Sa araw ng paligsahan, kailangang dalhin ng bawat miyembro ang faculty ID nila. Iyon ang ipapakita sa Registration/Validation Area sa mismong event upang maberipika at mabigyan ng contestant number ang inyong grupo.

8. Ang bawat pagtatanghal ay kailangang nasa tatlo (3) hanggang limang (5) minuto lamang. Kung ang grupo ay lalagpas sa nakatakdang haba ng pagtatanghal, magkakaroon ng bawas sa kabuuan nilang iskor. 

9. Ang gagamiting piyesa/musika ay maaaring “remixed”, at kailangang ilagay sa flash drive.

10. Hindi pinapayagan ang paggamit ng mga “smoke devices” at “explosives” bilang props. Ang hindi makakasunod sa panuntunan na ito ay nangangahulugan ng pagkabawas ng limang (5) puntos mula sa talaan ng iskor ng bawat hurado.

11. Ang desisyon ng mga hurado ay hindi mapapasubalian. Sa araw na rin mismo ng kompetisyon ihahayag ang mga nagsipagwagi sa paligsahang ito.

12. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Ika-23 ng Pebrero, 2018
Lugar: Malolos Sports & Convention Center, Malolos City, Bulacan
Oras:
9:00 AM – 11:00 AM – Paglilista ng mga dumalo at nakatalang kalahok
11:01 AM – 11:30 AM – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan
11:31 AM – 1:30 PM – Oras ng paligsahan
3:00 PM – 3:30 PM – Paghahayag ng mga nagwaging grupo

13. Anumang idulot na gulo mula sa paglabag sa panuntunan ay mangangahulugan nang pagkawala ng karapatan na magpatuloy sa paligsahan.

14. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay:

Choreography: Creativity – 30%
Choreography: Synchronization – 20%
Originality & Interpretation – 30%
Costume – 10%
Audience Impact – 10%

15. Ang magwawaging grupo ay tatanggap ng:

Unang Pwesto – P8,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikalawang Pwesto – P6,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikatlong Pwesto – P4,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikaapat na Pwesto – P3,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikalimang Pwesto – P2,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo

16. Ang lahat ng paaralan ng mga grupong lumahok ay makatatanggap ng Katibayan ng Paglahok mula sa Pandayan Bookshop.

17. Ang mga grupong mananalo ay ilalahad sa lahat ng sangay ng Pandayan, sa social media accounts at sa website nito.

18. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan.

Para sa iba pang detalye, maaaring tumawag o mag-text kay Amor Dionisio sa 0933-854-3052.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *