TPT #9: Pagkilala sa Kabutihan ng Bawat Bata

Ang bawat bata ay may likas na kabutihan. Tungkulin nating mga guro na tulungan silang kilalanin ito upang mahubog ng wasto ang kanilang pagkatao.  Kapag nakita natin na may ginawang kabutihan ang bata, pangalanan natin ang kabutihang ginawa niya para malaman niya na ganoon pala ang ibig sabihin ng magalang o matulungin o mapagbigay. Sa pagkilala natin gaganahan siyang ulitin ang mabuting gawain na iyon. Kilalanin natin hindi lamang ang gawain ngunit pati ang mabuting intensyon.

Mayroong tatlong bahagi ang pagkilala: pambungad + kabutihan + paano ipinakita ang kabuhitan.

Mga halimbawa:

PAMBUNGAD KABUTIHAN PAANO IPINAKITA ANG KABUTIHAN
Kinailangan iyon ng tapang Alam ko na natakot kang kausapin ang iyong kaibigan tungkol sa problema pero ginawa mo pa rin.
Salamat sa pagiging matulungin Binuhat mo ang mga libro para sa iyong kaklase.
Nagpakita ka ng tiyaga Mahirap itong mga pagsasanay pero nagpatuloy ka hanggang nasagot mo lahat.
Ikaw ay naging mapagkumbaba noong nagsabi ka ng sorry sa iyong kalaro.

Sanggunian: Popov, L. K. (2000). The Virtues Project: simple ways to create a culture of character: educators guide. Austin, TX: Pro-Ed, Inc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *